Навігація
Головна
Новини
Експозиції
Мистецькі виставки
Відео про нас
Статті
Бібліотека музею
Скачати книгу
Контакти

Оголошення
З 9 до 28 червня 2016р.
експонується виставка
живопису Павла Пушкарьова

З 7 до 26 червня 2016р.
експонується виставка
вишивки Макаренко Світлани
"В країні вишиваних мрій"


Ми на Facebook


Буккросинг


Музей зробив поличку
з книгами Буккросингу!


Партнери сайтуЛічильник

 1. Іван Мазепа : худож.-докум. кн. для серед. й старш. шк. віку / упоряд. і перем. В. О. Шевчука; худож. Л. А. Кацнельсон. – К. : Веселка, 1992. – 132 с.
 2. Мазепа Іван Степанович //Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів / М. Шудря. – К. : Велес, 2009. – С.139–150.
 3.  Маланюк Є. Illustrissiumus Dominus Mazepa – тло і постать / Євген Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Микола Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 48 с.
 4.  Малороссия // Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В. Л. Семенова. – Х.: Издательство Сага, 2008. – Т. 7. – 552 с.
 5. Мальченко О. Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (ХV–ХVIII ст.) / О. Мальченко – К. : 2009. – 284 с.
 6. Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко – К. : 2007. – 160 с.
 7. Макаров А. Мазепа – будівничий / А. Макаров. – К. :1991. – 72 с.
 8. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров – К. : Мистецтво, 1994. – 276 с.
 9. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687–1709 / Т. Мацьків ; передмова: Л. Винар ; Ін-т укр. археографії, Укр. Вільний Ун-т. – видання друге, доповнене. – Київ–Полтава, 1995. – 312 с.
 10. Мацьків Т. Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи / Т. Мацьків // Київська старовина. – 1993. – №6. – С. 100–102.
 11. Мезенцев В. Декор палаців І. Мазепи в Батурині за матеріалами розкопок 2009 р. / В. Мезенцев // Сіверщина в історії України. зб. наук. праць. Київ-Глухів. – Вип.3. – 2010. – С. 151–163.
 12. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах / Л. Мельник. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.
 13. Мироненко Л. Споруда з кахляною піччю на території Батуринської фортеці (за матеріалами розкопок 2005 р.) / Л. Мироненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип.21, ч. 1. – С. 83–86.
 14. Огієнко І. І. Розп’ятий Мазепа : Історична драма на 5 дій / І. Огієнко. – Вінніпег : Наша культура, – 1961. – 88 с.
 15. Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – К., 2007. – 72 с.
 16. Мицик Ю. Мазепа Іван Степанович / Ю. Мицик //Козацька енциклопедія для юнацтва / О. М. Апанович. – К. : Веселка, 2009. – С. 327–373.
 17. Мицик Ю. Документи Свято–Михайлівського Золотоверхого монастиря / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2000. – № 6. – С. 39–48.
 18. Мицик Ю. З документів гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2001. – №6. – С. 18–37.
 19. Мицик Ю. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2011. – С. 284–306.
 20. Мицик Ю. З листів гетьмана І. Мазепи / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі : з найдавніших часів до кінця ХVIII ст. – К., 2003. – Вип. №. 3. – С. 297–318.
 21. Мицик Ю. Мазепа Іван Степанович / Ю. Мицик // Українське козацтво : Мала енциклопедія.– К. : Ґенеза, Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – С. 303–304.
 22. Мицик Ю., Тарасенко І. З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2012. – №5–6. – С. 56–57.
 23. Мицик Ю. Три сюжети про гетьмана Мазепу / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2006. – № 3. – С. 15–21.
 24. Мицик Ю. «Мазепіана» у творчості кінорежисера Євгена Деслава / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2008. – № 6. – С. 97–100.
 25. Мицик Ю. Мемуари Яна Пасека про Івана Мазепу / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – С. 56–59.
 26. Мицик Ю. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2002. – № 2. – С. 18–31.
 27. Мицик Ю. Фрагменти до біографії І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2007. – № 3. – С. 12–16.
 28. Мицик Ю. Шведсько-фінський семінар : Полтавська битва-осмислення у часовій перспективі / Ю. Мицик // Укр. іст. журн. – 2009. – №4. – С. 232–233.
 29. Моця О. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи / О. Моця // Укр. іст. журн. – 2012. – № 5. – С. 65–67.
 30. Напередодні Полтави: Листи Івана Мазепи до Адама Синівського 1704–1708. / редакція, вступ і аннотація О. Субтельного ; передм. О. Оглоблина (англ. мовою). – Нью-Йорк, Видано Українською Вільною Академією Наук у США. – 1975. – 159 с.
 31. Нартов В. В. Іван Мазепа / В. Нартов // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. Нартов. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. – С. 228–243.
 32. Огієнко І. Розп’ятий Мазепа / І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 348 с.
 33. Оглоблин О. Договір Петра Іваненка (Петрика) з Кримом 1692 р. / О. Оглоблин // Київська старовина. – 1994. – № 6. – С. 88–103.
 34. Оглоблин О. Мазепа Іван / О. Оглоблин // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1431.
 35. Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / О. Оглоблин ; ред. Любомир Винар. – Українське історичне товариство. Університет «Острозька Академія». – Острог – Нью-Йорк, 2000. – 454 с.
 36. Олефіренко Н. Батуринські маєтки козацької старшини доби гетьмана Івана Мазепи / Н. Олефіренко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 211–214.
 37. Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб / В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання – Прес, 2008. – 4-0те вид., випр. – 424 с.
 38. Пазиніч Ю. Зміни в ідеологічних орієнтирах козацької старшини в першій чверті ХVIII ст. / Ю. Пазиніч // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 226–229.
 39. Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. Життя заради останньої мрії / С. Павленко // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / В. О. Щербак (наук. ред.), В. В. Недяк (авт.-упоряд., кер. проекту, худож., фото., ілюстратор), О. К. Федорук (наук. ред.). – К. : Емма, 2004. – С. 394–399.
 40. Павленко С. Дніпропетровський портрет гетьмана І. Мазепи / С. Павленок // Сіверянський літопис. – 2009. – №2-3. – С. 239–243.
 41. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», «Українська Видавнича Спілка», 2007. – 226 с.
 42. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко – Чернігів. : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1994. – 150 с.
 43. Павленко С. Золотий вік Батурина (1625–1707р.р.) / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 1995. – №4. – С. 54–68.
 44. Павленко С. Кохання гетьмана Мазепи. – Чернігів: ПП "Видавництво "Русь".2008. – 112 с.
 45. Павленко С. Іван Мазепа / С. Павленко – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 416 с.
 46. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 304 с.
 47. Павленко С. Організація імпічменту Мазепи 1707 р. / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 22–31.
 48. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 602 с.
 49. Павленко С. Оточення І.Мазепи: етапи формування гетьманської команди / С. Павленко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007.–С.218–225.
 50. Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1. – С. 3–31.
 51. Павленко С. Портрет гетьмана роботи Захарія Самойловича / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 132–133.
 52. Павленко С. Портрет І. Мазепи та його наближених у Києво-Печерській Лаврі / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2008. – № 1. – С. 94–102.
 53. Павленко С. Родовід гетьмана І.Мазепи / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 57–70.
 54. Павленко С. Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». – М.: Издательство Центрполиграф, 2011. –525 с. / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2011. – № 3. – С. 114–120.
 55. Павленко С. Чи зраджував І. Мазепа Карла ХII? / С. Павленко // Пам’ять століть. – 2005. – № 1. – С. 90–94.
 56. Павленко С. Штурм Батурина: нові подробиці та старі схеми / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2008. – №6. – С. 116–120.
 57. Павловський И. Фр. Полтавская битва 27 июня 1709 года. (репринтное издание) / И. Павловський – Х. : «Издательство САГА», 2008. – 58 с.
 58. Павловський И. Ф. Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники / И. Павловский. – репр. изд. ; В. А. Мокляк, предисловие. – Х. : «Издательство САГА», 2009. – 251 с.
 59. Панашенко В. Шлях армії Карла ХII на Україну (1709р.) / В. Панашенко // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 107–111.
 60. Пасічник О. Гетьман Мазепа або слов’янська трагедія: народна трагедія-хроніка на 2 частини / О. Пасічник. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2001. – 109 с.
 61. Пиріг П. Соціально-економічна політика гетьмана Івана Мазепи / П. Пиріг // Сіверянський літопис. – 2007. – № 6. – С. 14–23.
 62. Полонська-Василенко Н. Історія України : У 2–х т. – Т. 2. ( від середини XVII століття до 1923 року ). – К. : Либідь, 1992. – 608 с.
 63. «Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ФОП Толмачова Н. Ю., 2009. – 480 с.
 64. Полтавська битва 1709 року: погляд крізь призму трьох століть 1709–2009 : зб. наук. ст. / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзн. музей ; [редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 312 с.
 65. Попельницька О. Універсали гетьмана Івана Мазепи у зібранні Національного музею історії України / О. Попельницька  // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 16. – К. : Ін-т історії України. – 2009. – С. 36–45.
 66. Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. Радишевський, В. Свербигуз. – К. : Просвіта, 2006. – 552 с.
 67. Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 288 с.
 68. Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа – відомий і невідомий / Т. Г. Рендюк. – К. : АДЕФ-Україна, 2010. – 480 с.
 69. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. / О. І. Рігельман ; [вступ. ст., упорядкув. та прим. П. М. Саса, В. О. Щербака]. – К. : Либідь, 1994. – 768 с.
 70. Руданський С. Мазепа. Іван Скоропадський / С. Руданський // Київська старовина. – 1993. – №4. – С. 36–47.
 71. Савченко І. Дмитрій Ростовський (Туптало) і Чернігівщина / І. Савченко // Сіверянський літопис. – 1999. – №6. – С. 96–102.
 72. Салій К. Іван Мазепа і Українська Православна Церква кін. ХVII – поч. ХVIII ст. // Київська старовина. – 1999. – №4. – С. 159–162.
 73. Семака Л. Іван Мазепа / Л. Семака // 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака та ін. – К. :ТОВ «Автограф», ТОВ «КД «Орфей», 2005. – С. 128–140.
 74. Семенюк О. Марія Магдалина Мазепина як уособлення найкращих рис українок її доби / О. Семенюк  // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 260–262.
 75. Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи / В.  Сергійчук  // Сіверянський літопис. – 1997. – №5. – С. 22–24.
 76. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Іван Мазепа / В.  Сергійчук. – К. : Фотовідеосервіс, 1991. – 69 с.
 77. Сергійчук В. Полтавська трагедія України / В.  Сергійчук . – К. : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 31 с.
 78. Симоненко І. Повернення Івана Мазепи до історичної пам’яті українського народу / І. Симоненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 219–223.
 79. Ситий І. Батурин доби Івана Мазепи / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2000. – № 3. – С. 36–46.
 80. Ситий І. Виступ Івана Мазепи очима сучасників / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2011. – № 1. – С. 18–25.
 81. Ситий І. Державна печатка Гетьманщини доби Івана Мазепи / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2009. – № 4. – С. 3–14.
 82. Ситий І. До історії генерального військового суду: декрет від 8 березня 1704 р. / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2008. – № 6. – С. 81–83.
 83. Ситий Ю. Перший кольоровий герб Івана Мазепи на декоративній кахлі / Ю. Ситий, Л. Мироненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 135–137.
 84. Ситий І. Сіверський слід походження роду Мазеп / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2007 . – № 5. – С. 44–52.
 85. Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів : Слово. – 1991. – 96 с.
 86. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Володарі гетьманської булави: історичні портрети / авт. передм.: В. А. Смолій. – К., 1994. – С. 385–401.
 87. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Історія України в особах: Козаччина / авт. колектив : В. Горобець (упоряд. і авт. передм.), О. Гуржій, В. Матях та ін.). – К. : Україна, 2000. – С. 171–182.
 88. Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. / О. Сокирко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 40–51.
 89. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр.. – К. : Темпора, 2006. – 280 с.
 90. Сосюра В. М. Мазепа. Поема. Лірика / В. Сосюра. – К. : Дніпро, 2001. – 221 с.
 91. Станіславський В. Взаємини Івана Мазепи з Семеном Палієм та українсько-польські стосунки на Правобережній Україні за даними неопублікованих джерел / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 8. – С. 316–336.
 92. Станіславський В. Військове співробітництво та пошук політичної взаємодії Запорожжя й Речі Посполитої в 1686–1689 рр. / В. Станіславський // / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – Вип. 3. – С. 207–242.
 93. Станіславський В. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови ( за недрукованими листами гетьмана 1691–1700 рр.) / В. Станіславський // TERRA COSSACORUM : студії з давньої і нової історії України : наукове видання / відп. ред. академік НАН України В. Смолій. – К. : Інститут історії НАНУ, 2007. – С.261–275.
 94. Станіславський В.Завершення війни з Османською імперією та вступ Війська Запорозького у протистояння з Швецією в недрукованих листах Івана Мазепи за 1699–1700 роки / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 7. – С. 261–280.
 95. Станіславський В. Участь лівобережного та запорозького козацтва в боротьбі з Османською імперією (за даними неопублікованих епістолярій гетьмана Івана Мазепи 1695–1696 / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 5. – С. 581–596.
 96. Станіславський В. До питання про опікування Івана Мазепи справами української торгівлі / В. Станіславський // Чорноморська минувшина: зб. наук. пр. – Одеса, 2008. – Вип. 3. – С. 5–16.
 97. Станіславський В. Дніпровські походи 1687–1689 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра I / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 6. – С. 489–508.
 98. Станіславський В. Іван Мазепа в таборі Карла ХII: турецький вектор дипломатичної діяльності / В. Станіславський // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 39–49.
 99. Станіславський В. Лікарі Івана Мазепи / В. Станіславський // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 77–79.
 100. Станіславський В. Мазепа Іван Степанович / В. Станіславський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 421–425.
 101. Станіславський В. Політичні відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та Правобережною Україною в 1686–1699 рр. / В. Станіславський // Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С. 18–31.
 102. Станіславський В. Українсько-польське суперництво за правобережне Подніпров'я в кінці ХVII ст. в епістолярній спадщині Івана Мазепи / В. Станіславський // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – 2007. – Т. 17 – С. 454–466.
 103. Старицька-Черняхівська Л. Іван Мазепа. Драма на 5 дій / Л. Старицька-Черняхівська. – К. : Державний Трест «Київ-Друк», 1929. – 152 с.
 104. Степанчук Ю. Політика гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори / Ю. С. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. – Серія : Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 307–311.
 105. Ступак Ф. Доброчинна діяльність гетьмана І.Мазепи / Ф. Ступак // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 138–147.
 106. Субтельний О. Мазепинці : український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1994. – 240 с.
 107. Субтельний О.Порівняльний підхід у дослідженні постаті Мазепи / О. Субтельний // Укр. іст. журн. – 1991. – С. 125–129.
 108. Суховарова-Жорнова О.Методи дослідження історичних портретів ХVII–ХVIII століть як джерела інформації О. Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К. : НАНУ, Інститут історії України, 2003. – Число 10. – у 2–х част. – Ч. 1. – С. 136–160.
 109. Сушинський Б. І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина : Роман-есе. / Б. І.  Сушинський. – Одеса: «Кирилиця», 2001. – 400 с.
 110. Сушинський Б. І. Іван Мазепа / Б. І.  Сушинський // Сушинський Б. І. Козацькі вожді України : історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX ст. / Б. І.  Сушинський ; худож. О. М. Карпушкін. – Одеса : Альфа-Омега ; Одеса : ОКФА, 1998. – С. 488–513.
 111. Тарасенко О. Образ гетьмана Івана Мазепи у панегірику з твору «Руно орошенное» / О. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 80–82.
 112. Томілович Л. Мазепи і Білоцерківщина / Л. Томілович // Сіверянський літопис. – 1995. – № 4. – С. 72–73.
 113. Таїрова-Яковлева Т. Г. Іван Мазепа і Російська імперія, Історія «зради». – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 403 с.
 114. Травкіна О. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування) / О. Травкіна // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 68–77.
 115. Травкіна О. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування) / О. Травкіна // Укр. іст. журн. – 2000. – № 6. – С. 83–93.
 116. Травкіна О. Царські врата з Борисоглібського собору м. Чернігова О. Травкіна // Сіверянський літопис. – 1995. – № 1. – С. 43–50.
 117. Тюрменко І. Доба Івана Мазепи в творчості І. Огієнка / І. Тюрменко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 5. – С. 90–102.
 118. Україна-Швеція : на перехрестях історії (ХVII–ХVIII століття):1жовтня 2008 р. – 30 березня 2009 р. м. Київ, 9 квітня – 31 травня 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист. [уклад. Ю. Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України. – К. : Такі справи, 2008. – 224 с.
 119. Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. – Ч. I / упор. І. Бутич. – Київ-Львів, 2002. – 757 с.
 120. Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. – Ч. II / упор. І. Бутич. – Київ-Львів, 2006. – 798 с.
 121. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний  // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.
 122. Хведченя С. Гетьман Мазепа – фундатор київських храмів / С. Хведченя // Історія українського середньовіччя: козацька доба : зб. наук. пр. – Ч.2. – К. : НАН України., Ін-т історії України, науково-дослідна фундація ім. О. Ольжича, 1995. – С. 101–107.
 123. Хижняк З. Мазепа Іван Степанович / З. Хижняк //Києво-Могилянська академія в іменах, ХVII–ХVIII ст.: Енцикл. вид. / упоряд. З. І. Хижняк, за ред. В. С. Брюховецького. – К. :Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 343–345.
 124. Хоткевич Г. М. Два гетьмани. – К. : Дніпро, 1991. – 107 с.
 125. Хоткевич Г. Іван Мазепа / Г. Хоткевич // Гетьмани України : Історичні портрети. Збірник. / Упоряд. журн. «Україна». – К. : Журн. Україна, газ. Веч. Київ, 1991. – С. 101–150.
 126. Хорунжий Ю. М. Любов маєш – маєш згоду : Іст. роман. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2003. – 330 с.
 127. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у др. пол. ХVII ст. // Київська старовина. – 2000. – №4. – С.15–22.
 128. Чернецький Є. Генеалогічні етюди / Є. Чернецький. – Біла Церква : Мустанг, 1998. – 85 с.
 129. Чернецький С. Герб гетьмана Івана Мазепи: його зображення та походження / С. Чернецький // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 53–57.
 130. Чернігівські Афіни / А. Макарова. – К. : Мистецтво, 2002. – 288 с.
 131. Чухліб Т. Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 12–13. – С. 325–343.
 132. Чухліб Т. Іван Мазепа : щаблями службової кар’єри / Т Чухліб // 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака та ін. – – К. :ТОВ «Автограф», ТОВ «КД «Орфей», 2005. – С. 254–260.
 133. Чухліб Т. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр / Т Чухліб. – К. : Видавництво ім. Олени  Теліги, 2009. – 3–тє вид., випр. і доповн. – 616 с.
 134. Чухліб Т. Козаки та Яничари : Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років / Т Чухліб – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 446 с.
 135. Чухліб Т. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції / Т Чухліб // Укр. іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 16–39.
 136. Чухліб Т. Т.Г.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія зради / Чухліб Т. // Укр. іст. журн. – 2011. – № 5. – С. 190–204.
 137. Чухліб Т. В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263 с.
 138. Шаров І. Мазепа Іван Степанович / І. Шаров // Шаров І. 100 видатних імен України. – К. : Альтернативи, 1999. – С. 241–245.
 139. Шведов И. А. Три украинских портрета: Мазепа, Вертинский, Кондратюк / И. А. Шведов. – К., 2002. – 228 с.
 140. Шевченко Ф. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709 / Ф. Шевченко, Т. Мацьків // Укр. іст. журн. –1993. – №2–3. – С. 115–121.
 141. Шевченко Ю. Позики в упиря, або Чернігівський епізод кар’єри Івана Мазепи / Ю. Шевченко // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – С. 58–60.
 142. Шевчук В. Козацька держава : Етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – 392 с.
 143. Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2006. – 464 с.
 144. Шендрик Л. Правда про трагедію Полтавської битви / Л. Шендрик // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упоряд.: В. В. Недяк ; наук. ред.: В. О. Щербак, О. К. Федорук . – К. : Емма, 2004. – С. 400–402.
 145. Шуст Р. Мазепа Іван Степанович / Р. Шуст // Історія України: А – Я: енцикл. довід. / упоряд. та наук. ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич, НАН України, Ін-т історії України. – Вид. 3–тє, доопр. і доповн. – К. : Ґенеза, 2008. – С. 678–679.
 146. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. / Д. І. Яворницький . – Львів : Світ, 1990. – Т. 1. – Львів : Світ, 1990. – 592 с. – Т.2. – 1990. – 560 с. –Т.3. Львів : Світ, 1992. – 560с.
 147. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття / Н. Яковенко. – К. : Laurus, 2012. – 472 с.
 148. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге вид., переробл. та розшир / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2005. – 584 с.
 149. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVII ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів.] / Н. М. Яковенко – К. : Генеза, 1997. – 312 с.
 150. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна) / Н. М. Яковенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 416 с.
 151. Яковлева Т. Нові архівні матеріали й перспективи вивчення гетьманства Івана Мазепи / Т. Яковлева // Укр. іст. журн. – 2006. – № 5. – С. 235–237.
 152. Якубова Т. Гетьманщина, І. Мазепа в маловідомих фондах НБУВ та музейній справі півдня України / Т. Якубова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – К., Глухів, – 2010. – Вип. 3 – С. 168–170.
 153. Якубова Т. А. Маловідомі матеріали фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, щодо історичного портрету гетьмана І. Мазепи (ХVII–ХVIII ст.) / Т. А. Якубова // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 165–170.
 154. Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла ХII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709р.) / Т. Якубова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С.177–185.
 155. Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та «палацовий переворот» Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії / В. Яценко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168–176.
 156. Яценко В. Сучасна історіографія про «конфлікт» між гетьманом Іваном Мазепою і фастівським полковником Семеном Палієм / В. Яценко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип.20, ч. 1. – С. 354–361.

Повернутися


© Музей Гетьманства 2019. Всіх прав застережено. Копіювання матеріалів сайту заборонено.