Навігація
Головна
Новини
Експозиції
Мистецькі виставки
Відео про нас
Статті
Бібліотека музею
Скачати книгу
Контакти

Оголошення
З 9 до 28 червня 2016р.
експонується виставка
живопису Павла Пушкарьова

З 7 до 26 червня 2016р.
експонується виставка
вишивки Макаренко Світлани
"В країні вишиваних мрій"


Ми на Facebook


Буккросинг


Музей зробив поличку
з книгами Буккросингу!


Партнери сайтуЛічильник

Список літератури по темі «Іван Мазепа» з бібліотечної збірки Музею гетьманства

 1. Алексашкіна Л. Постаті гетьманів України Івана Мазепи та Пилипа Орлика у творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького / Л. Алексашкіна // Сiверянський лiтопис. – 2009. – № 2-3. – С. 168–175.
 2. Александрович-Павличко Я. Невідомі гетьманські універсали другої половини ХVII – п.п. ХVIII ст. / Я  Александрович-Павличко  // Батуринські читання 2007: зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. –Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – C. 8–10.
 3. Адруг А. Бароковий Чернігів / А. Адруг // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – C. 61–64.
 4. Алфьоров О. Невідомі універсали гетьмана Івана Мазепи до Козми Алфьорова та Василя Галенка / О. Алфьоров // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – C. 136–138.
 5. Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович – К. : Україна, 1991. – 158 с.
 6. Апанович О. М. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи / О.М. Апанович // Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / Олена Апанович К. : Либідь. – 1993. – С. 149–208.
 7. Аркас М. М. Історія України-Русі / М.М. Аркас; передм. П. М. Гвоздецького. – К. : Вища школа, 1993. – 414 с.
 8. Армашенко П. Театр вічної слави (присвята п. І.Мазепі). / П. Армашенко ; переклад і коментарі О. Циганок ; ред. В. Шевчука // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 89–113.
 9. Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Бантыш-Каменский – К. : Час, 1993. – 603 с.
 10. Батуринська старовина : зб. наук. пр., присвяч. 300-літтю Батур. трагедії / Ін-т історії України НАН України та ін. ; [упоряд. : В. Коваленко]. – К. : Вид-во. ім. О. Теліги, 2008. – 512 с.
 11. Батуринська старовина : зб. наук. пр. Вип. 2 (6) / Нац. іст.-культур. заповідник «Гетьман. столиця» [та ін.] ; [редкол.: О. Б Коваленко та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 123 с.
 12. Белецкий П. А. Формирование украинского барокко. // П. Белецкий Украинская портретная живопись ХVII–ХVIII вв. – Ленинград : Искусство, 1981. – 256 с.
 13. Український портрет XVI-XVIII століть : [каталог-альбом] / Нац. художній музей України ; кер. проекту А. Мельник ; авт.-уклад.: Г. Бєлікова, Л. Членова. – К. : Артанія Нова, 2004. – 352 с.
 14. Бережанська Г. Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення) : рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) // Україна в Центрально-Східній Європі : зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 12-13 – C. 469–485.
 15. Іван Мазепа – гетьман України (1687–1709 рр.) : бібліогр. покажч. / уклад. Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; передм. В. Замлинського, Г. Ярової // Неопалима купина. – 1995. – № 1/2. – С. 234–255.
 16. Білокінь С. Ф. Ернст про гетьмана І.Мазепу як центральну постать старої України / С. Білокінь // Батуринські читання 2007: зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – C. 18–31.
 17. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський / Ілько Борщак. – Львів : Червона калина, 1991. – 255 с.
 18. Борщак І. Іван Мазепа / Ілько Борщак, Рене Мартель. – К. : Свенас, 1991. – 136 с.
 19. Борщак І. / Ілько Борщак, Рене Мартель // Історичні постаті України : Історичні нариси. ; / упоряд. та автор вступ. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса : МаяК, 1993. – С. 196 –309.
 20. Борщак І.  Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана : життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель ; [пер. з фр.]. – К. : Радянський письменник, 1991. – 316 с. : тв. – (Б-ка журналу «Київ»)
 21. Важкий шлях: перша половина XVIII ст. / упоряд. та автор передмови В. М. Горобець ; ред. кол. В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Україна, 2002. – 384 с.
 22. Васильєв М. Взаємовідносини Івана Мазепи з Києво-Печерською лаврою // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. ст. – Луганськ : Шлях, 2001. – вип. 10. – C. 139–143.
 23. Вечерський В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 320 с.
 24. Вечерський В. Доля останньої архітектурної фундації гетьмана Івана Мазепи // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007 – C. 45–52.
 25. Виговський М. Києво-Могилянська академія в ХVIII ст. // Київська старовина. – 1992. – № 6. – C. 86–88.
 26. Винар Л. Р. Козацька Україна : вибрані праці / ред. В. Степанков ; упор. А. Атаманенко. К. : Місіонер, 2003. – 677 с.
 27. Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Український ін.-т національної пам’яті ; Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарнавського ; Сіверський ін-т регіональних досліджень ; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського ; Сергій Леп’явко (відп. ред.), Сергій Павленко (упоряд.) – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1054 с. – (Серія «Джерела» ; т. 11).
 28. Войцехівський Б. Євангелія, на якій присягають Президенти України // Пам’ять століть. – 2008. – № 1-2. – C. 120.
 29. Волерт Я. Універсали гетьмана Івана Мазепи у матеріалах Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку (1729–1731 рр.) / Я. Волерт // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – C. 83–88.
 30. Гедьо А. Гетьманські універсали І. Мазепи грекам м. Ніжина : джерелознавчий аналіз / А. Гедьо // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – C. 60–65.
 31. Гольденберг А. Неопублікований «План знаменитої Полтавської битви» / А Гольденберг // Український історичний журнал. – 1959. –  №3. – C. 118–122.
 32. Горобець В. Присмерк Гетьманщини : Україна в роки реформ Петра I / НАН України, Інститут історії України. – К., 1998. – 323 с.
 33. Могилянські читання: матеріали щоріч. наук. конф. 1999 рік Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра, 8-9 груд. 1999, Київ, Україна / Нац. Києво-Печерський історико-культур. заповідник – К. : Рекламно-видавничий центр «Полі-графіка», 2000. – 186 с.
 34. Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга / РАН ; Санкт-Петербургский Ин-т истории; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Центр по изучению истории Украины / Ю. Н. Бемпятых (отв.ред.), Т. Г. Таирова-Яковлева (сост.). – СПб., 2007. – Вып. 1 : 1687-1705 гг. – СПб., 2007. – 254 с.
 35. Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Держ. ком. архівів України ; наук. ред. В. А. Смолій. – К., 2008. – 398 с.
 36. Гетьман Іван Мазепа. Писання / ред. і вступ. ст. Є. Ю. Пеленського. – К. : Орій, 1992. – 50 с.
 37. Гетьман Іван Мазепа.Погляд крізь століття : Каталог історико-мистецької виставки 21 червня – 24серпня 2003р м. Львів, Львівська Галерея Мистецтв / укладач. : В. Недяк. – К. : ЕММА, 2003. – 63 с.
 38. Гетьман Мазепа : у пошуках історичної об’єктивності : до 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політ. виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу : бібліогр. покажч / [уклад. : Н. Мельник, Т. Буряк, Н. Гуцул ; ред. : В. Чачко, В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2008. – 38 с.
 39. Горлач Л. Руїна : (або життя і трагедія Івана Мазепи) : історичний роман у віршах / Л. Горлач. – К. : Бібліотека українця, 2004. – 256 с.
 40. Горобець В. «Волимо царя східного...» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – К. : Критика, 2007. – 464 с.
 41. Горобець В. До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700–1702 рр.) / В. Горобець, В. Рябцев // Сіверянський літопис. – 2001. – №3. – C. 23–39.
 42. Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. М. Горобець; НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – 323 с.
 43. Горобець В. Українсько-російські політичні відносини другої половини ХVII–ХVIII ст.: тенденції, характер, етапи / В. Горобець, О. Струкевич // Український історичний журнал. – 1997. – №1. – C. 22–42.
 44. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1992. – 544с.
 45. Грушевский М. Правление Мазепы / М. Грушевский // Грушевский М. С. История Украины с иллюстрациями и дополнениями ; [сост. Брояк И. И.]. – Донецк : ПКФ «БАО», 2010. – C. 279–290.
 46. Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія / Я. Дашкевич // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Львівське відділення ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. – C. 201–204.
 47. Дзюба О. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? / О. Дзюба // Укр. іст. журн. – 2009. – №6. – C. 16–24.
 48. Дневник военных действий русской армии под Полтавой // Укр. іст. журн. – 1991. – №2. – C.102–106.
 49. Дмитрієнко М. До просопографічного портрета Івана Мазепи, поезії великий дар: поетична творчість гетьмана / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України, – Вип. 16. – C.200–207.
 50. Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи:ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / Дмитрієнко М, Суховарова-Жорнова О // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. / за. ред. О. А. Удода. –К. : НАНУ, Інститут історії України, 2007. – Число 14. – C. 242–284.
 51. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, Ін-т рукопису нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; ред. І. Ситий. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1143 с. – (Джерела; Т. 1)
 52. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI–ХVIII ст. з фондів Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського : збірник документів / авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк, НАН України, [та ін.]. – К., 2011. – 559 с.
 53. Доманицький В. Націотворча роля Гетьмана Мазепи : Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана І. Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Вінніпезі / В. Доманицький; Передм. проф. Я. Рудницького. – Чікаго : Накладом автора, 1960. – 50 с.
 54. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2-х томах : наукове видання. Т. Т.2 До половини XVII століття / Д. І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1991. – 349 с.
 55. Дробязко Н. В. Дивосвіт Батурина: Путівник державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / під заг. ред. Н. Б. Ребрової – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 80 с.
 56. Дубина О. Геополітичні креслення гетьмана Мазепи / О. Дубина // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 12–55.
 57. Дубина О. Невідомий універсал Мазепи зі шведської бібліотеки / О. Дубина, О. Циганок // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 5–11.
 58. Енґлунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / П. Енґлунд ; [пер. зі швед.: О. Сенюк, О. Буценко]. – Х. : Фоліо, 2009. – 346 с.
 59. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини  / А. Єнсен. ; [пер. зі швед.: Н. Іваничук]. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
 60. Жуковський А. Гетьман Іван мазепа в оцінці М.Грушевського / А. Жуковський // Укр. іст. журн. – 1998. – № 6. – С. 134–145.
 61. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів. : Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.
 62. Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2007. – 382 с. – ( Історичне досьє).
 63. Журавльов Д.В. «Та хто в цей час маршів, боїв балакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо?» / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2011. – С. 379–434.
 64. Зажигалов О. Козацька артилерія (за музейними збірками) / О. Зажигалов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Луганськ : Шлях, 2001. – Вип. 10. – С. 99–103.
 65. Запорозьке військо. [друга част., розд. 9 Занепад козацького війська]. // Крип'якевич І.,Гнатович Б., Стефанів Зенон. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Львів : Світ, 1992. – вид 4-те змінене і доповнене. – 702 с.
 66. Заремба С. Доля могили Мазепи / С. Заремба // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. центр «Часи козацькі», УТОПІК, Центр пам’яткознавства НАН України та ін. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 4–8.
 67. Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. : В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.
 68. Мицик Ю. А. З документації гетьмана І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 1997. – №3. – С. 99–105.
 69. Мицик Ю. А. З документації гетьмана І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 1998. – №1. – С.83–90.
 70. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / упоряд. та автор передмови В. В. Станіславський. – К. : Ін-т історії України, 1996. – 192 с.
 71. Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. / В. М. Заруба – Дніпропетровськ. : Ліра, 2007. – 380 с.
 72. Заруба В. М. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Моногр. / В. М. Заруба; МВС України. Юрид. акад. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД. – 2003. – 464 с.
 73. Гуржій І. О. Історія козацтва : Держава – військо – битви / І. О. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2011. – 464 с.
 74. Історія Русів / переклад І. Драча, вступ. ст. В. Шевчука. – К. : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
 75. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський [та ін.] ; ред. В. І Червінський, М. І. Обушний. – К. : КВІЦ, 2-вид. виправлене й доповнене, – 832 с.
 76. Історія української культури : у 5 т. Т. 3 Українська культура другої половини XVII–XVIII століть / Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. А. Смолій ; редкол. М. В. Попович [та ін.] – К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.
 77. Кардаш П. Гетьман Іван Мазепа та ілюстрації / П. Кардаш, С. Кот. // Слава українського козацтва. – Мельборн-Київ : Фортуна, 1999. – С. 188–220.
 78. Каминский Ф. Путь шведов и казаков после Полтавы / В. Никитин, Ф. Каминский // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – Вип.20, ч. 1. – К., – 2011. – С. 534–540.
 79. Кентржинський Б. Мазепа / Б. Кентрижинський ; [пер. Олег Король]. – К. : Темпора, 2013. – 496 с.
 80. Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Вероцький. – К. : Техніка, 2007. – 192 с.
 81. Кіяшко Л. Описи Батурина другої половини ХVII–ХVIII ст. / Л. Кіяшко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 106–107.
 82. Клопот С. Пушкінський погляд на І.Мазепу : спроба реконструкції / С. Клопот // Сіверянський літопис. – 2001. – № 2. – С. 65–70.
 83. Ковалевська О. До питання атрибуції портретів І.Мазепи / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2006. – № 1. – С. 102–108.
 84. Ковалевська О. Збірник «Мазепа» : реконструкція видавничого проекту 1939-1949 років/ О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2011. – 176 с.
 85. Ковалевська О. Зображення крізь віки : іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. в 2х ч. – К. : Ін-т. історії України НАН України. – Ч.1. Монографія, 2014. – 314 с. Ч.2. Додатки, 2014. – 330 с.
 86. Ковалевська О. Іван мазепа / О. Ковалевська. – К. : «Видавництво Дельта», – 2009. – 52 с.
 87. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.
 88. Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві ХХ – початку XXI ст. / О. Ковалевська – К. : Темпора, 2013. – 420 с.
 89. Ковалевська О. Образ Мазепи в творчості Олександра Орловського та Вацлава Павлішака / О. Ковалевська // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) – Вип. 4. – К. : 2004. – С. 438–448.
 90. Ковалевська О. Перша публікація зображення герба гетьмана І.Мазепи / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2007. – №3. – С. 107–109.
 91. Ковалевська О. Приречений на вічне прокляття : доля образу Мазепи на театральній сцені / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2007. – №1. – С. 74–86.
 92. Коваленко В. Відкриття церкви Живоначальної Трійці в Батурині / В. Коваленко, В. Мезенцев // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 108–112.
 93. Коваленко В. Дослідження флігеля на подвір'ї садиби Івана Мазепи на Гончарівці в Батурині / В. Коваленко, В. Мезенцев, Ю. Ситий // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – Вип. 21, ч. 1. – К., 2012. – С. 74–83.
 94. Костомаров Н. И. Мазепа / Н. Костомаров. – М. : Республика, 1992. – 335 с.
 95. Костомаров М. Мазепа / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 3. – С. 138–149.
 96. Костомаров М. Мазепа / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5 . – С. 134–145.
 97. Костомаров М. Мазепинцы / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 130–138.
 98. Костомаров М. Мазепинцы / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 12. – С. 142–150.
 99. Кочерга В. Гетьман Іван Мазепа і Запорозька Січ / В. Кочерга // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2008. – Вип. 17. – С. 228–232.
 100. Кресін О. В. Мазепа І. С. / О. Кресін // Юридична енциклопедія : у 5 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енциклопедія, 1998. – Т. 3. С. – 549–550.
 101. Кресін О. В. Мазепинці / О. Кресін. – К. : Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
 102. Кривонос Н. Меценатство козацької старшини за доби гетьмана І.Мазепи / Н. Кривонос // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 173–175.
 103. Кривошея В. Іван Мазепа : біографічні дрібниці / В. Кривошея // Сіверянський літопис. – 1998. – № 2. – С. 93–95.
 104. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / В. Кривошея. – К. : Стилос, 2002. – 184 с.
 105. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. Кривошея – К. : Стилос, 2002. – 396 с.
 106. Кривошея В. В. Мазепа і мазепинці / В. Кривошея // Кривошея В. В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648–1782 рр.). – Ч. 1. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. – С. 176–199.
 107. Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648–1782 рр.) / В. Кривошея. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. – Ч. 1. – 269 с.
 108. Кривошея В. Українська козацька старшина / В. Кривошея. – Ч.1: Урядники гетьманської адміністрації .– Вид. 2–ге: допов., уточ. і виправ. – К. : Стилос. – 260 с.
 109. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький ; передм. В. М. Горобця. – К. : Україна, 2001. – 240 с.
 110. Крип’якевич І. Коротка історія України / І. Крип’якевич. – К. : Україна, 1993. – 93 с.
 111. Кунінов Ю. Міжнародна наукова конференція, Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України ХVII–початку ХVIII ст. / Ю. Кунінов // Укр. іст. журн. –2010. – № 2. – С. 229–233.
 112. Купранець О. Виклятий гетьман Мазепа / О. Купранець. – Торонто. : Для світла. – 1958. – 28 с.
 113. Лагодськи Ян. До питання про надання гетьманом І.Мазепою коштів на будівництво Великої лаврської дзвіниці / Я. Лагодськи // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 180–182.
 114. Лазаренко О. Польськомовні епістолярії української шляхти ХVII–початку ХVIII століття (листування Б.Хмельницького, І.Мазепи) / О. Лазаренко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 22, ч. 2. – Київ-Нікополь, 2013. – С. 232–236.
 115. Лепкий Б. С. Мазепа : трилогія / Б. Лепкий ; ред. і упоряд. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2004. – Кн. 1 : Не вбивай ; Батурин / худож. оформл. Й. Кузишин, 2004. – 566 с.
 116. Липинський В. Україна на переломі (1657 – 1659). Твори . Т.3 / В. Липинський ; редактори Лев Р. Білас, Ярослав Пеленський. – Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського. – Філадельфія, 1991 – 346 с.
 117. Лисенко І. Митрополит Йосип Нелюбович-Тукальський / І. Лисенко // Київська старовина. – 1994. – №6. – С. 67–71.
 118. Листи Івана Мазепи / упор. та авт. вступн. дослідж. В. В. Станіславський. НАН України. Інститут історії України . – К. : Інститут історії України НАНУ, 2002. – Т. 2 : 1687 – 1691. – 480 с. ; Т. 2 : 1691 – 1700. – 752 с.
 119. Дятлов В. Листи Патріка Гордона / В. Дятлов // Сіверянський літопис. – 2001. – № 6. – С. 91–93.
 120. Литвиненко Т. Історіософська концепція пенталогії Б. Лепкого «Мазепа» та її художня реалізація / Т. Литвиненко. – Суми : Вид. «Слобожанщина», 2001. – 164 с.
 121. Литвиненко Т. Епопея Б. Лепкого «Мазепа» як явище художньої історіографії / Т. Литвиненко [Ксерокопії оригіналів зробив і подарував Др. Роман Смик]. – К. : Знання, 1999. – 31 с.
 122. Лукомский В. К. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута / В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. – К. : Либідь, 1993. –213с.
 123. Мазепина книга / упор. та вступ. ст. І. Ситого. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2005 . – 524 с.
 124. MAZEPIANA. Незавершений проект Сергія Якутовича / худож. С. Якутовича. – К. : Дуліби, 2005. Ч. 1 / ред.. О. Лайко, 2005. – 120 с.
 125. Мазепа – людина й історичний діяч / упоряд. Й. М. Чікало. – К. : Асоціація українських експортерів друкованої продукції : кооператив «Ритм – 2», 1991. – 47 с.
 126. Мазепа : збірник / передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 240 с.
 127. Мазепа М. Пам’ятки козацької доби на Харківщині, пов’язані з гетьманом Іваном Мазепою / М. Мазепа // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. / Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Історико-культурна ассоціація «Україна-Туреччина». – Вип. 19. – К., 2010. – С. 224–227.
 128. Мазепа Іван. През шаблю маєм права : твори / І. Мазепа. – Біла Церква :  О. Пшонківський, 2004. – 112 с.
 129. Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять : матеріали між нар. наук. конф., [15-17 жовт. 2008 р., Київ-Полтава] / редкол.: В. Брюховецький (голова) та ін. – К. : Темпора, 2008. – 486 с.
 130. Іван Степанович Мазепа // Усі гетьмани України : легенди, міфи, біогр. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда І. А. – Х. : Фоліо, 2007. – С. 266–296.

Продовження


© Музей Гетьманства 2023. Всіх прав застережено. Копіювання матеріалів сайту заборонено.